Política de confidencialitat d’Arrels Fundació

Amb l’objectiu de donar compliment a la normativa de CONFIDENCIALITAT, ARRELS FUNDACIO ha recollit en aquesta pàgina la informació relativa al deure de confidencialitat i secret, i les mesures de seguretat obligatòries per a tots els voluntaris.

 1. El voluntari es compromet a respectar la confidencialitat i deure de secret en relació a qualsevol informació i a la qual tingui accés al desenvolupar les seves funcions a ARRELS FUNDACIO. Obligació que subsisteix un cop extingida la relació amb ARRELS FUNDACIO.
  • No utilitzar de cap manera qualsevol informació que s’ hagi pogut obtenir prevalent-se de la seva condició de voluntari o col·laborador, i que no sigui necessària per al desenvolupament de les seves funcions a ARRELS FUNDACIO .
  • Resta prohibida la realització de fotografies i/o vídeos, amb captació de la imatge i veu dels usuaris.
 1. El voluntari complirà les mesures de seguretat establertes a ARRELS FUNDACIO, incloent el règim d’autorització corresponent i mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat de les dades i dels recursos, incloent la seva protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit, la pèrdua, destrucció o dany. Aquestes mesures inclouen les relatives a la prevenció de la COVID-19, en el context actual en el que ens trobem.
  • Prohibició d’ús particular dels recursos d’ARRELS FUNDACIO. Tots els recursos d’ARRELS FUNDACIO incloent connexió a Internet, ordinadors i dispositius mòbils o portàtils, són per a finalitats estrictament d’ ARRELS FUNDACIO, i per tant no s’utilitzaran per a finalitats particulars.
  • Incidents amb les dades personals. Tot incident de seguretat que pugui afectar als documents, dispositius o recursos informàtics, haurà de comunicar-se per correu electrònic a protecciodedades@arrelsfundacio.org de forma immediata, al RESPONSABLE DE SEGURETAT
 1. Tots els compromisos anteriors hauran de mantenir-se, fins i tot després d’extingida la relació de voluntariat amb ARRELS FUNDACIO.
 2. Tots els compromisos anteriors, formaran part de les obligacions del voluntari, motiu pel qual el seu incompliment podrà comportar una sanció disciplinària, incloent la finalització de la relació de voluntariat, sense perjudici que aquesta conducta pugui ser constitutiva de delicte (delicte de revelació de secrets, delicte de danys informàtics, etc.), responsabilitat que es dirimirà seguint les vies judicials corresponents.

Així mateix, el voluntari, podrà ser considerat responsable en vers a ARRELS FUNDACIO., i davant de tercers, de qualsevol dany que pogués derivar-se per a uns o altres, de l’incompliment de les normes establertes en aquest document, motiu per el qual ARRELS FUNDACIO es reserva el dret d’exigir el rescabalament de les indemnitzacions, sancions o reclamacions que es veiés obligada a satisfer com a conseqüència d’aquest incompliment.