Participa-hi com a voluntari/a

Durant el cens de persones que dormen al carrer, la col·laboració del voluntariat és clau per sortir a enquestar les persones que dormen al ras, conèixer millor les seves necessitats i avaluar el seu grau de vulnerabilitat.